(1)
เฉลิมทอง จ.; เอี่ยมเสน ส. . แนวทางปฏิบัติ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0. PANYAPIWAT JOURNAL 2021, 13, 333-347.