(1)
พงศ์วิริทธิ์ธรร.; ภัควิภาสภ. แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน. PANYAPIWAT JOURNAL 1, 6, 46-59.