(1)
พงศ์วิริทธิ์ธร ร.; ภัควิภาส ภ. แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน. PANYAPIWAT JOURNAL 2014, 6, 46-59.