(1)
พงศ์วิริทธิ์ธร ร.; ภัควิภาส ภ. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของอาบน้ำแร่และภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: ดอยปู่หมื่น. PANYAPIWAT JOURNAL 2015, 7, 14-25.