(1)
โตประเสริฐพงศ์น. ปัจจัยที่มีผลต่อการริเริ่มให้มีการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย. PANYAPIWAT JOURNAL 2015, 7, 202-212.