(1)
พงศ์วิริทธิ์ธร ร.; ภัควิภาส ภ. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่: สวนกุหลาบ. PANYAPIWAT JOURNAL 2016, 8, 79-90.