(1)
ปานยินดีจ.; คงคล้ายจ.; เจษฎาลักษณ์ว. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. PANYAPIWAT JOURNAL 2016, 8, 156-171.