(1)
อัตถากรส. การจัดการ: องค์ความรู้และการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎี. PANYAPIWAT JOURNAL 2016, 8, 215-226.