(1)
พงศ์วิริทธิ์ธร ร.; ภัควิภาส ภ.; ทรงศิริโรจน์ ส.; กันทะวงศ์วาร เ. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อหัตถกรรมสิ่งทอ จากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา: ชนเผ่าปกาเกอะญอ. PANYAPIWAT JOURNAL 2017, 9, 25-37.