(1)
ลีลาธนาพิพัฒน์ จ.; เจษฎาลักษณ์ ว. ความคลุมเครือในบทบาท ความขัดแย้งในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. PANYAPIWAT JOURNAL 2017, 9, 96-107.