(1)
ชัยวงค์ษา ห.; เพิ่มเพียร ธ. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคเอกชน. PANYAPIWAT JOURNAL 2017, 9, 108-120.