(1)
กิตติเมธีกุลน.; ตระกูลอินทร์ภ.; แสงชัยน. ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงโครงสร้างต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดหนองคายของผู้บริโภคชาวลาว. PANYAPIWAT JOURNAL 2017, 9, 12-26.