(1)
ทิพยไกรศรส.; วรรณรัตส. ผลกระทบของความสามารถและความอ่อนแอของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน. PANYAPIWAT JOURNAL 2017, 9, 36-48.