(1)
เจียมธีระนาถ ว.; ดอนขวา ข. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตขององค์กรของโรงแรม 3-5 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา. PANYAPIWAT JOURNAL 2017, 9, 49-59.