(1)
ศรีบุรีรักษ์ภ.; แย้มบรรจงเ.; นาคะศิริศ.; โฉมตระการเ. ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์ในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร. PANYAPIWAT JOURNAL 2017, 9, 60-68.