(1)
ชาญวิจิตรช.; เจษฎาลักษณ์ว. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา. PANYAPIWAT JOURNAL 2017, 9, 95-106.