(1)
สราญรมย์ด.; สราญรมย์ก.; สราญรมย์อ. การศึกษาความคุ้มค่าในการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี. PANYAPIWAT JOURNAL 2017, 9, 244-253.