(1)
เฉลิมทอง จ. แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. PANYAPIWAT JOURNAL 2017, 9, 267-279.