จันทร์สนามว., หิรัญคำภ., หงษ์คำมีม., & สำราญรื่นอ. (2018). ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารประเภทบริการตนเองในจังหวัดชัยภูมิ. Panyapiwat Journal, 10(1), 29-40. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120647