เทพประสิทธิ์พ., & เจษฎาลักษณ์ว. (2018). ความสามารถในการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านบุคลิกภาพแบบประนีประนอมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน. Panyapiwat Journal, 10(1), 107-120. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120664