มหาสินไพศาลร. ด. (2018). บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal, 10(1). Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120909