มหาสินไพศาลท. (2019). แนวคิด Circular Economy เพื่อสังคมโลกที่ยั่งยืน. Panyapiwat Journal, 11(1). Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/185314