ไทยถาวรธ., & เลิศบัวสินศ. (2019). PRODUCT COMPOSITION AND BRAND EQUITY AFFECTING TO BRAND LOYALTY OF THE SKINCARE PRODUCT IN CHONBURI. Panyapiwat Journal, 11(1), 102-112. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/185945