อินทรจันทร์ ป., & ธีระธัญศิริกุล ฬ. (2019). KEY SUCCESS FACTORS OF ENTREPRENEURS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE. Panyapiwat Journal, 11(1), 289–303. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186301