กุสิยารังสิทธิ์ อ. (2020). CREATING SHARED VALUE AFFECTING TO DECISION MAKING IN MOBILE NETWORK USER. Panyapiwat Journal, 12(2), 14–29. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/187697