สงสระบุญร. (1). การรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร แบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน. Panyapiwat Journal, 5(2), 16-29. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20019