สมบุญตนนท์ม., เปรมัษเฐียรเ., & ศรีพฤทธิ์เกียรติก. (2019). AN OPERATION AND MARKETING MARGIN OF HYDROPONICS VEGETABLE SUPPLY CHAIN. Panyapiwat Journal, 11(2), 147-161. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207515