จันทร์เพ็งร., & ชินะโชติภ. (2019). FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES IN THE GOVERNMENT SAVINGS BANK, SURAT THANI PROVINCE. Panyapiwat Journal, 11(2), 219-228. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207570