พงศ์วิริทธิ์ธร ร., & ภัควิภาส ภ. (2014). แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน. Panyapiwat Journal, 6(1), 46–59. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/24557