พงศ์วิริทธิ์ธร ร., & ภัควิภาส ภ. (2015). แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของอาบน้ำแร่และภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: ดอยปู่หมื่น. Panyapiwat Journal, 7(2), 14–25. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39112