ภานุภ์คนันท์ช., ณ ปทุมศ., & ลักษิตามาศป. (2015). การพัฒนาตัวแบบกลยุทธ์การตลาดบริการ เพื่อสร้างคุณค่าการรับรู้อาหารไทยประยุกต์สู่ตลาดอาเซียน. Panyapiwat Journal, 7(2), 26-38. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39114