เข็มทองส. (2015). ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ในความคิดเห็นของผู้บริโภค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. Panyapiwat Journal, 7(2), 111-123. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39130