โตประเสริฐพงศ์น. (2015). ปัจจัยที่มีผลต่อการริเริ่มให้มีการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย. Panyapiwat Journal, 7(2), 202-212. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39187