มหาสินไพศาลท. (2015). บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal, 7. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/44587