พงศ์วิริทธิ์ธร ร., & ภัควิภาส ภ. (2016). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่: สวนกุหลาบ. Panyapiwat Journal, 8(1), 79–90. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/55723