ปานยินดีจ., คงคล้ายจ., & เจษฎาลักษณ์ว. (2016). ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. Panyapiwat Journal, 8, 156-171. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65622