อัตถากรส. (2016). การจัดการ: องค์ความรู้และการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎี. Panyapiwat Journal, 8(2), 215-226. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65662