พงศ์วิริทธิ์ธร ร., ภัควิภาส ภ., ทรงศิริโรจน์ ส., & กันทะวงศ์วาร เ. (2017). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อหัตถกรรมสิ่งทอ จากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา: ชนเผ่าปกาเกอะญอ. Panyapiwat Journal, 9(1), 25–37. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85018