เพ็งลี ส., & สรไกรกิติกูล ม. (2017). การพัฒนาแผนการรักษาพนักงานแบบมีส่วนร่วม. Panyapiwat Journal, 9(1), 59–69. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85022