ลีลาธนาพิพัฒน์ จ., & เจษฎาลักษณ์ ว. (2017). ความคลุมเครือในบทบาท ความขัดแย้งในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. Panyapiwat Journal, 9(1), 96–107. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85025