ชัยวงค์ษา ห., & เพิ่มเพียร ธ. (2017). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคเอกชน. Panyapiwat Journal, 9(1), 108–120. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85026