ลักษิตามาศป., & ณ ปทุมศ. (2017). กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและคุณค่าร่วม: ธุรกิจนำเที่ยวไทยในตลาดเออีซี. Panyapiwat Journal, 9(2), 18-30. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94353