กิตติเมธีกุลน., ตระกูลอินทร์ภ., & แสงชัยน. (2017). ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงโครงสร้างต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดหนองคายของผู้บริโภคชาวลาว. Panyapiwat Journal, 9(2), 12-26. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97819