ทิพยไกรศรส., & วรรณรัตส. (2017). ผลกระทบของความสามารถและความอ่อนแอของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน. Panyapiwat Journal, 9(2), 36-48. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97825