เจียมธีระนาถ ว., & ดอนขวา ข. (2017). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตขององค์กรของโรงแรม 3-5 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา. Panyapiwat Journal, 9(2), 49–59. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97830