ศรีบุรีรักษ์ภ., แย้มบรรจงเ., นาคะศิริศ., & โฉมตระการเ. (2017). ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์ในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร. Panyapiwat Journal, 9(2), 60-68. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97863