ชาญวิจิตรช., & เจษฎาลักษณ์ว. (2017). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา. Panyapiwat Journal, 9(2), 95-106. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97871