สราญรมย์ด., สราญรมย์ก., & สราญรมย์อ. (2017). การศึกษาความคุ้มค่าในการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี. Panyapiwat Journal, 9(2), 244-253. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97914