แซ่ติ่มส. (2017). PAYMENT GATEWAY: หัวใจระบบชำระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. Panyapiwat Journal, 9(2), 254-266. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97916