เฉลิมทอง จ. (2017). แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. Panyapiwat Journal, 9(2), 267–279. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97918